usp icon 50 jaar expertise
usp icon Beoordeeld met een 9,5

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V. EN VAN ESZET DATA B.V. GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE OP 1 FEBRUARI 1993 ONDER NR. D 24/93 EN D 23/93.

1. Definities

Opdrachtnemer : Eszet Electro Harderwijk B.V./Eszet Data B.V.

Opdrachtgever : wederpartij van Opdrachtnemer bij overeenkomsten tot levering van goederen en/of verrichten van diensten.

Levering : het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten.

2.Totstandkoming overeenkomst:

1.Indien door Opdrachtnemer een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Opdrachtnemer vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Opdrachtnemer binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.Buiten het geval bedoeld in lid 1, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering Opdrachtnemer eerst nadat deze door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd of nadat Opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

3.Leveringstermijn

1.Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2.Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.Een overeenkomst kan -tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend mogelijk is- door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van Opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

4.Levering; risico-overgang

1.Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af het magazijn van Opdrachtnemer. Op Opdrachtgever rust een afnameplicht.

2.Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op Opdrachtgever over met het bereiken van deze zaken op de overeengekomen plaats van aflevering en blijft verder steeds bij Opdrachtgever. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Opdrachtnemer zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en Opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door Opdrachtnemer in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van Opdrachtgever.

3.Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter bewerking geeft, blijft bij Opdrachtgever voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

5.Prijzen

1.Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

2.Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht eventuele kosten ter zake van: transport, verzekering, emballage, montage en opslag.

3.De stijgingen van de kosten, die voor Opdrachtnemer na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden -bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten- mag Opdrachtnemer doorberekenen. Een stijging van de BTW of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

6.Betaling; zekerheid

1.Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien Opdrachtnemer daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.

2.De eigendom van geleverde zaken blijft bij Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de hem in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever verleent op eerste verzoek van Opdrachtnemer andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.

3.Verrekening door Opdrachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Opdrachtnemer uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.Bij niet tijdige betaling raakt Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1% per maand of – indien hoger – de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Opdrachtnemer mag voorts, voor zover levering onder enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

5.Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Opdrachtnemer verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-

6.Hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: (a) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of aanvraag daartoe, (b) besluit van Opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (c) ontbinding van de vennootschap van Opdrachtgever, (d) beslag ten laste van Opdrachtgever, (e) meer dan tweemaal niet tijdige betaling door Opdrachtgever. In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd alle overeenkomsten met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Opdrachtnemer passende zekerheid voor al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer.

7.Tekortkomingen

1.Opdrachtgever is gehouden om leveringen binnen 8 werkdagen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring ontdekt hadden kunnen worden. Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 6 maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van Opdrachtnemer aan deze toegerekend kunnen worden, door Opdrachtnemer kosteloos ongedaan gemaakt door -naar keuze van Opdrachtnemer- herstel en/of vervangende levering.

2.Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en Opdrachtnemer na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Opdrachtgever tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

3.Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat een exacte lengte zal worden geleverd mag Opdrachtnemer in het geval van kabelleverantie de door Opdrachtgever opgegeven lengte vermeerderd of verminderd met 5% leveren en in rekening brengen. Ook indien is overeengekomen dat een exacte lengte zal worden geleverd mag 50 centimeter meer of minder worden geleverd en berekend.

8.Overmacht

Gehele of gedeeltelijke niet nakoming geldt niet als een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming indien deze het gevolg is van een buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals, maar niet beperkt tot: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, machineschade, ziekte van Opdrachtnemer of zijn personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

9.Aansprakelijkheid voor schade

Voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege Opdrachtnemer aan of vanwege Opdrachtgever -een en ander in de ruimste zin- waarvoor Opdrachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt -voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen- het navolgende.

1.Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Opdrachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

2a.Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

2b.Andere schade dan onder 2a. bedoeld wordt vergoed tot de netto factuurwaarde -(zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen)- van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer vergoed wordt dan de werkelijk door Opdrachtgever voor die levering c.q. die dienst betaalde vergoeding.

3.De onder 2b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie c.q. een dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

4.Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen 6 maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts binnen die termijn binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer is gemeld. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt Opdrachtnemer alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Verrekening met niet door Opdrachtnemer erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

5.Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst, die Opdrachtnemer aan c.q. vanwege Opdrachtgever heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden in de verhouding tot Opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan Opdrachtgever heeft te vergoeden

6.(Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Opdrachtnemer c.q. in dienst of functie zijn bij Opdrachtnemer c.q. die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en die door Opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op deze bepalingen beroepen. Van deze (rechts-)personen en Opdrachtnemer samen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Opdrachtnemer alleen zou hebben te vergoeden.

7.Indien en voor zover de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt in ieder geval nog die beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.

10.Vervaltermijn Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met leveringen van Opdrachtnemer in ieder geval na 6 maanden na hun ontstaan.

11.Toepasselijke voorwaarden; toepasselijk recht; bevoegde rechter

1.Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever niet, ook niet naast de onderhavige Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer. Van deze laatste voorwaarden kan niet dan met wederzijdse uitdrukkelijke wilsovereenstemming worden afgeweken.

2.Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).

3.Van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, behoudens in geval het geschil door de Kantonrechter behoort te worden beslist. Opdrachtnemer is bevoegd zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ESZET LIGHTING B.V. GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK TE ZWOLLE OP 9 JANUARI 2009 ONDER NR. 02/2009.

1.Definities Opdrachtnemer : Eszet Lighting B.V.

Opdrachtgever : wederpartij van Opdrachtnemer bij overeenkomsten tot levering van goederen en/of verrichten van diensten.

Levering :het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten.

2.Totstandkoming overeenkomst 1.Indien door Opdrachtnemer een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Opdrachtnemer vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Opdrachtnemer binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

  1. Buiten het geval bedoeld in lid 1, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering Opdrachtnemer eerst nadat deze door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd of nadat Opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

3.Leveringstermijn 1.Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2.Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.Een overeenkomst kan -tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend mogelijk is- door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van Opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

4.Levering; risico-overgang 1.Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af het magazijn van Opdrachtnemer. Op Opdrachtgever rust een afnameplicht.

2.Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op Opdrachtgever over met het bereiken van deze zaken op de overeengekomen plaats van aflevering en blijft verder steeds bij Opdrachtgever. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Opdrachtnemer zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en Opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door Opdrachtnemer in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van Opdrachtgever.

3.Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter bewerking geeft, blijft bij Opdrachtgever voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

5.Prijzen 1.Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

2.Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht eventuele kosten ter zake van: transport, verzekering, emballage, montage en opslag.

3.De stijgingen van de kosten, die voor Opdrachtnemer na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden -bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten- mag Opdrachtnemer doorberekenen. Een stijging van de BTW of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

6.Betaling; zekerheid 1.Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien Opdrachtnemer daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.

2.De eigendom van geleverde zaken blijft bij Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de hem in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever verleent op eerste verzoek van Opdrachtnemer andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.

3.Verrekening door Opdrachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Opdrachtnemer uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.Bij niet tijdige betaling raakt Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1% per maand of – indien hoger – de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Opdrachtnemer mag voorts, voor zover levering onder enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

5.Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Opdrachtnemer verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-

6.Hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: (a) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of aanvraag daartoe, (b) besluit van Opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (c) ontbinding van de vennootschap van Opdrachtgever, (d) beslag ten laste van Opdrachtgever, (e) meer dan tweemaal niet tijdige betaling door Opdrachtgever. In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd alle overeenkomsten met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Opdrachtnemer passende zekerheid voor al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer.

7.Tekortkomingen 1.Opdrachtgever is gehouden om leveringen binnen 8 werkdagen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring ontdekt hadden kunnen worden. Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 6 maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van Opdrachtnemer aan deze toegerekend kunnen worden, door Opdrachtnemer kosteloos ongedaan gemaakt door -naar keuze van Opdrachtnemer- herstel en/of vervangende levering.

2.Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en Opdrachtnemer na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Opdrachtgever tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

3.Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat een exacte lengte zal worden geleverd mag Opdrachtnemer in het geval van kabelleverantie de door Opdrachtgever opgegeven lengte vermeerderd of verminderd met 5% leveren en in rekening brengen. Ook indien is overeengekomen dat een exacte lengte zal worden geleverd mag 50 centimeter meer of minder worden geleverd en berekend.

8.Overmacht Gehele of gedeeltelijke niet nakoming geldt niet als een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming indien deze het gevolg is van een buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals, maar niet beperkt tot: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, machineschade, ziekte van Opdrachtnemer of zijn personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

9.Aansprakelijkheid voor schade Voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege Opdrachtnemer aan of vanwege Opdrachtgever -een en ander in de ruimste zin- waarvoor Opdrachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt -voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen- het navolgende.

1.Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Opdrachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

2a.Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

2b.Andere schade dan onder 2a. bedoeld wordt vergoed tot de netto factuurwaarde -(zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen)- van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer vergoed wordt dan de werkelijk door Opdrachtgever voor die levering c.q. die dienst betaalde vergoeding.

3.De onder 2b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie c.q. een dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

4.Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen 6 maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts binnen die termijn binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer is gemeld. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt Opdrachtnemer alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Verrekening met niet door Opdrachtnemer erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

5.Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst, die Opdrachtnemer aan c.q. vanwege Opdrachtgever heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden in de verhouding tot Opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan Opdrachtgever heeft te vergoeden

6.(Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Opdrachtnemer c.q. in dienst of functie zijn bij Opdrachtnemer c.q. die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en die door Opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op deze bepalingen beroepen. Van deze (rechts-)personen en Opdrachtnemer samen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Opdrachtnemer alleen zou hebben te vergoeden.

7.Indien en voor zover de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt in ieder geval nog die beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.

10.Vervaltermijn Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met leveringen van Opdrachtnemer in ieder geval na 6 maanden na hun ontstaan.

11.Toepasselijke voorwaarden; toepasselijk recht; bevoegde rechter 1.Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever niet, ook niet naast de onderhavige Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer. Van deze laatste voorwaarden kan niet dan met wederzijdse uitdrukkelijke wilsovereenstemming worden afgeweken.

2.Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).

3.Van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de rechtbank te Zwolle, behoudens in geval het geschil door de Kantonrechter behoort te worden beslist. Opdrachtnemer is bevoegd zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.